Žádost o vydání územního rozhodnutí

Základní informace k životní situaci

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. 

Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy.

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o:

a) umístění stavby nebo zařízení,

b) změně využití území,

c) změně vlivu užívání stavby na území,

d) dělení nebo scelování pozemků,

e) ochranném pásmu.

 

Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit zpracování prováděcí dokumentace stavby. V rozhodnutí stavební úřad stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví tento zákon, a v odůvodnění vždy vyhodnotí připomínky veřejnosti. U staveb dočasných nebo v rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti stanoví lhůtu pro odstranění stavby nebo ukončení činnosti a následný způsob úpravy území. V případech podle § 78 odst. 6 stavebního zákona stanoví v potřebném rozsahu podmínky pro provedení záměru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel o vydání územního rozhodnutí, který je vlastníkem dotčeného pozemku nebo má souhlas vlastníka dotčeného pozemku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 86 stavebního zákona a dokumentaci jejíž rozsah je předepsán vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním a podáním předepsaného formuláře na centrální podatelnu MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

Na které instituci životní situaci řešit

Na Odboru výstavby a územního plánování, Nad Stadionem 199, Vimperk

Marie Janoušková

  • v obvodu obcí Bohumilice, Čkyně, Lčovice, Vacov, Vrbice, Zálezly

Jana Randáková

  • v obvodu obcí Zdíkov, Stachy, Nicov

Vojtěch Janoušek

  • v obvodu obcí Kvilda, Borová Lada, Nové Hutě

Ing. Vlasta Klimová

  • v obvodu obcí Šumavské Hoštice, Žárovná, Sv. Máří, Bošice, Kubova Huť, Horní Vltavice, Strážný

Ing. Ilona Langerová

  • v obvodu města Vimperk

Ing. Robert Pročka

  • v obvodu města Vimperk

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz: Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře odboru jsou zařazeny v sekci Tiskopisy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Je možné je uhradit na pokladně MěÚ Vimperk.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména při postupu podle § 87 odst. 2 stavebního zákona, stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení je stanoven § 85 stavebního zákona:

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

Elektronická služba, kterou lze využít

K podání žádosti lze využít Datovou schránku MěÚ Vimperk nebo zaslat elektronicky podepsanou žádost na Elektronickou podatelnu (epodatelna@mesto.vimperk.cz).

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, prostřednictvím zdejšího odboru.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Možnost sankcí je specifikována v § 178 a další stavebního zákona.