Žádost o kolaudační souhlas

Základní informace k životní situaci

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí obsahovat dokumentaci, jejíž obsah je předepsán k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 K žádosti musí být doložena závazná stanoviska dotčených orgánů a příslušné revizní zprávy. Pokud je stavba předmětem zápisu do katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky podle § 122 odstavce 1 stavebního zákona, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 odstavce 1 stavebního zákona též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

 

Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu obsah a strukturu certifikátu a náležitosti kolaudačního souhlasu stanoví prováděcí právní předpis vyhl.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním a podáním předepsaného formuláře na centrální podatelnu MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

Na které instituci životní situaci řešit

Na Odboru výstavby a územního plánování, Nad Stadionem 199, Vimperk

Marie Janoušková

  • v obvodu obcí Bohumilice, Čkyně, Lčovice, Vacov, Vrbice, Zálezly

Jana Randáková

  • v obvodu obcí Zdíkov, Stachy, Nicov

Vojtěch Janoušek

  • v obvodu obcí Kvilda, Borová Lada, Nové Hutě

Ing. Vlasta Klimová

  • v obvodu obcí Šumavské Hoštice, Žárovná, Sv. Máří, Bošice, Kubova Huť, Horní Vltavice, Strážný

Ing. Ilona Langerová

  • v obvodu města Vimperk

Ing. Robert Pročka

  • v obvodu města Vimperk

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář odboru je uveden v sekci Tiskopisy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatky nevyměřují.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

Elektronická služba, kterou lze využít

K podání žádosti lze využít Datovou schránku MěÚ Vimperk nebo zaslat elektronicky podepsanou žádost na Elektronickou podatelnu (epodatelna@mesto.vimperk.cz).

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor se závaznými stanovisky podle § 122 odstavce 1 stavebního zákona, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže; účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby. Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, prostřednictvím zdejšího odboru. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Možnost sankcí je specifikována v § 178 a výše stavebního zákona

Nejčastější dotazy

Jakému režimu podléhá povolení užívání u staveb s vydaným pravomocným stavebním povolením do 31.12.2006. Tyto stavby nepodléhají platnému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., ale podléhají předchozímu stavebnímu zákonu č. 50/1976 Sb., v části kolaudace. Pro podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí je v uveden formulář v sekci Tiskopisy.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Ohlášení stavby, Žádost o stavební povolení