Oznámení změny v užívání stavby

Základní informace k životní situaci

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 stavebního zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Ustanovení § 81 stavebního zákona není dotčeno.

Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby. Podle charakteru změny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až 117 stavebního zákona. V ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení nebo v oznámení podle § 117 stavebního zákona  se současně uvede navrhovaná změna v užívání. Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje podle § 120 stavebního zákona nebo 122 stavebního zákona ; v oznámení užívání nebo v žádosti o kolaudační souhlas se současně uvede nový účel užívání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje, a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy .

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání splňuje podmínky podle § 126 odst. 3 stavebního zákona, nedotýká se práv třetích osob, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání stavby do 30 dnů ode dne podání oznámení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním a podáním předepsaného formuláře na centrální podatelnu MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

Na které instituci životní situaci řešit

Odbor výstavby a územního plánování, Nad Stadionem 199, Vimperk

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Jaký je potřebný formulář a kde je k dispozici

Formulář odboru je uveden v sekci Tiskopisy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Je možné uhradit na pokladně MěÚ Vimperk.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby; řízení je zahájeno dnem podání oznámení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení. Pokud je to pro posouzení změny v užívání stavby nezbytné, vyzve stavební úřad oznamovatele k doplnění dalších podkladů. Bude-li oprávněnou osobou podána žádost o povolení, je zahájeno řízení a usnesení se nevydává. Povolení ke změně v užívání stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.

Je-li nezbytné posouzení vlivů užívání stavby na území, vyzve stavební úřad současně s vydáním usnesení podle § 126 odstavce 4 stavebního zákona oznamovatele k podání žádosti podle § 81 stavebního zákona. V takovém případě stavební úřad může spojit řízení o změně vlivu užívání stavby na území s řízením o změně v užívání stavby; písemnosti ve společném řízení se doručují podle § 87 stavebního zákona. 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník stavby, pokud není totožný se stavebníkem. Dále se účastníci vymezí dle správního řádu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

Elektronická služba, kterou lze využít

K podání žádosti lze využít Datovou schránku MěÚ Vimperk nebo zaslat elektronicky podepsanou žádost na Elektronickou podatelnu (epodatelna@mesto.vimperk.cz).

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti případnému rozhodnutí o změně v užívání stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, prostřednictvím zdejšího odboru.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Možnost sankcí je specifikována v § 178 a výše stavebního zákona

Související životní situace a návody, jak je řešit

Ohlášení stavby, Žádost o stavební povolení