Odbor výstavby a územního plánování MÚ Vimperk

Odbor výstavby a územního plánování MÚ Vimperk, poloha na mapěSídlo městského úřadu:
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Pracoviště odboru:
Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk


Vedoucí odboru:
Ing. Václav Kokštein

Telefon: 388 459 050
Mobil:
724 176 541
E-mail:
 Vaclav.Kokstein@mesto.vimperk.cz


Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk ( dále jen „ odbor " ) vykonává působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon " ). Odbor působí podle příslušných ustanovení stavebního zákona jako úřad územního plánování a současně jako obecný stavební úřad ve správním obvodu, kam spadá obvod města Vimperk a dále obvody obcí Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vrbice, Zálezly, Zdíkov a Žárovná. Kromě uvedeného odbor zajišťuje pro ostatní odbory městského úřadu, radu města a zastupitelstvo města nezbytnou poradenskou a konzultační činnost, související především s využíváním rozvojových ploch města, s umisťováním veřejně prospěšných staveb, s rozhodováním o využití a převodech jednotlivých pozemků a staveb, ale i s celkovou organizací života města, a to především z pohledu cílů a úkolů územního plánování. Obdobnou činnost zajišťuje pro orgány dalších obcí ve svém správním obvodu dle jejich požadavků.

Nadřízeným správním orgánem odboru je Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu.

Úřední hodiny oboru jsou stanoveny:

Po:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00

St:

07.30 - 11.30

  12.30 - 17.00


Současné sídlo odboru je v budově MěÚ Vimperk, Nad stadionem 199 - 3NP., Vimperk ( dříve telekomunikační budova ). Pro přehled chceme seznámit veřejnost s jednotlivými pracovníky odboru a stručně s jejich náplní práce:

Ing. Václav Kokštein

tel.: 388 459 050
mob.: 724 176 541
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz (více informací)
e-mail: vaclav.kokstein@mesto.vimperk.cz

 • řídí a kontroluje veškerou činnost odboru v oblasti územního plánování a stavebního řádu,
 • vykonává funkci pořizovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů,
 • spolupracuje s vedoucími odborů městského úřadu a zástupci orgánů města v oblasti koncepce rozvoje města a řešení dílčích problémů
 • spolupracuje se zástupci orgánů dalších obcí v oblasti koncepce rozvoje obcí
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Ing. Robert Pročka

tel.: 388 459 057
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz (více informací)
e-mail: Robert.Procka@mesto.vimperk.cz

 • v době nepřítomnosti vedoucího odboru zabezpečuje chod odboru a zastupuje vedoucího ve všech věcech
 • vyřizuje agendu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a správních deliktů především v obvodu Města Vimperk
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Ing. Marcela Šebelíková

tel.: 388 459 058
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz (více informací)
e-mail: marcela.sebelikova@mesto.vimperk.cz

 • vykonává funkci pořizovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Ing. Jana Cinádrová

tel.: 388 459 059
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz (více informací)
e-mail: Jana.Cinadrova@mesto.vimperk.cz

 • vykonává funkci pořizovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Jana Randáková

tel.: 388 459 047
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz (více informací)
e-mail: jana.randakova@mesto.vimperk.cz

 • vyřizuje agendu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a přestupků, především v obvodu obcí Zdíkov, Stachy, Nicov
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Vojtěch Janoušek

tel.: 388 459 046
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz (více informací)
e-mail: vojtech.janousek@mesto.vimperk.cz

 • vyřizuje agendu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a přestupků, především v obvodu obcí Kvilda, Borová Lada, Nové Hutě
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Marcela Štěrbová

tel.: 388 459 048
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz (více informací)
e-mail: Marcela.Sterbova@mesto.vimperk.cz

 • vyřizuje agendu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a přestupků, především v obvodu obcí Šumavské Hoštice, Buk, Žárovná, Sv. Máří, Bošice, Kubova Huť, Horní Vltavice, Strážný
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Ing. Ilona Langerová 

tel.: 388 459 049
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz (více informací)
e-mail: ilona.langerova@mesto.vimperk.cz

 • vyřizuje agendu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a spřestupků, především v obvodu Města Vimperk
 • poskytuje územně plánovací informace
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti
 • agenda RUIAN, zápisy, opravy údajů, reklamace.

Ing. Marek Kopecký

tel.: 388 459 056
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz (více informací)
e-mail: marek.kopecky@mesto.vimperk.cz

 • poskytuje územně plánovací informace
 • vyřizuje agendu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a přestupků, především v obvodech obcí Bohumilice, Čkyně, Lčovice, Vacov, Vrbice, Zálezly
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti

Věra Jurášová

tel.: 388 459 060
elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz (více informací)
e-mail: vera.jurasova@mesto.vimperk.cz

 • zabezpečuje chod odboru v oblasti agendy docházející a vypravené pošty, správních a jiných poplatků
 • provádí písařské práce, obsluhuje spisovnu odboru
 • zabezpečuje některé personální údaje pro potřeby zaměstnavatele
 • agenda RUIAN, zápisy, opravy údajů, reklamace.

Legislativa

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů ( tzv. nový správní řád )
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (účinný pro přechodná ustanovení zákona č. 250/2016 Sb.)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění platném do konce roku 2006( účinný pro správní řízení zahájená před 1.1. 2007)
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění platném do konce roku 2005 ( účinný pro správní řízení zahájená před 1.1. 2006)
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

Doporučení stavebníkům, jak postupovat k získání informací souvisejících s uskutečněním stavebního záměru

Nejdříve navštivte zdejší odbor výstavby a územního plánování. Zde se předběžně dozvíte, zda je váš stavební záměr v daném území přípustný a za jakých podmínek, v jakém procesu bude dle stavebního zákona povoleno jeho umístění, realizace a užívání nebo případně i to, že vyžaduje jen určité povolení (rozhodnutí nebo opatření) nebo nevyžaduje žádné povolení. Dále se dozvíte, jaké přílohy  jsou povinné k žádostem pro jednotlivá povolení. Některé přílohy si musíte opatřit sami nebo prostřednictvím dalších osob. Část příloh tvoří kromě jiného závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, vaším stavebním záměrem dotčeny. Seznam dotčených orgánů vám bude podle rozsahu a druhu stavebního záměru vždy sdělen. Informace je možné poskytnout ústně, lépe však písemně nebo elektronicky podle pravidel správního řádu a stavebního zákona, v potřebném rozsahu.