Ohlášení stavby

Základní informace k životní situaci

Ohlašování typů a druhů jednotlivých staveb, terénních úprav a stavebních úprav je specifikováno v § 104 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 105 stavebního zákona a projektovou dokumentaci jejíž rozsah je předepsán vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním a podáním předepsaného formuláře na centrální podatelnu MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

Na které instituci životní situaci řešit

Na Odboru výstavby a územního plánování, Nad Stadionem 199, Vimperk

Marie Janoušková

  • v obvodu obcí Bohumilice, Čkyně, Lčovice, Vacov, Vrbice, Zálezly

Jana Randáková

  • v obvodu obcí Zdíkov, Stachy, Nicov

Vojtěch Janoušek

  • v obvodu obcí Kvilda, Borová Lada, Nové Hutě

Ing. Vlasta Klimová

  • v obvodu obcí Šumavské Hoštice, Žárovná, Sv. Máří, Bošice, Kubova Huť, Horní Vltavice, Strážný

Ing. Ilona Langerová

  • v obvodu města Vimperk

Ing. Robert Pročka

  • v obvodu města Vimperk

Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Dle vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Jaký je potřebný formulář a kde je k dispozici

Formulář odboru je zařazen v sekci Tiskopisy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Je možné uhradit na pokladně MěÚ Vimperk.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i) stavebního zákona, nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona nebo není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat.

Stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení; podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení. Pokud je to pro posouzení stavebního záměru nezbytné, vyzve stavební úřad stavebníka k doplnění žádosti, maximálně však v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle

§ 107  odstavce 1stavebního zákona.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; jejich souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádné

Elektronická služba, kterou lze využít

K podání žádosti lze využít Datovou schránku MěÚ Vimperk nebo zaslat elektronicky podepsanou žádost na Elektronickou podatelnu (epodatelna@mesto.vimperk.cz).

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Možnost sankcí je specifikována v § 178 a výše stavebního zákona.