Územní plánování

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI o podmínkách využívání území a změn jeho využití, O vydání územního rozhodnutí, O vydání územního souhlasu

Word / PDF

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI o podmínkách provedení jednoduchých staveb

Word / PDF

PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Word / PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Word / PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby nebo zařízení, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

Word / PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

 Word / PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

 Word / PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

 Word / PDF

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

Word / PDF

NÁVRH NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Word / PDF

Stavební řád

OHLÁŠENÍ STAVBY

Word / PDF

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Word / PDF

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

Word / PDF

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Word / PDF

ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU, podle ustanovení § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

Word / PDF

NÁVRH NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ, pro stavby pravomocně povolené do 31.12. 2006 podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném do 31.12. 2006

Word / PDF

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

 Word / PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

Word / PDF

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Word / PDF

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

 Word / PDF

SMLOUVA O PRÁVU PROVEDENÍ STAVBY

Word / PDF

NÁVRH NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O PROVEDENÍ STAVBY

 Word / PDF

Ostatní

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

Word / PDF

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ rozhodnutí o změně využití území

Word / PDF

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení, k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení

 Word / PDF

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Word / PDF

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Word / PDF

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

Word / PDF

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Word / PDF

Žádost o stanovisko k dělení ( scelování ) pozemků

Word / PDF

Žádost o potvrzení existence stavby a jejího účelu užívání

Word / PDF

Žádost o potvrzení neexistence stavby ( části stavby )

 Word / PDF

Plná moc k zastupování pro celé řízení

Word / PDF

Plná moc k zastupování k jednotlivým úkonům v řízení

Word / PDF

Ostatní pomůcky

Vzory - územní plánování

Vzor žádosti o územně plánovací informaci 01 ( § 21 odst. 1 písm. a) až c) SZ )

Word / PDF

Vzor žádosti o územně plánovací informaci 02 ( § 21 odst. 1 písm. d) SZ )

Word / PDF

Vzor žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

 Word / PDF

Vzor žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

Word / PDF

Vzor žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Word / PDF

Vzor žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Word / PDF

Vzor oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Word / PDF

Vzor veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

Word / PDF

Vzory - stavební řád

Vzor ohlášení stavby

Word / PDF

Vzor žádosti o stavební povolení

Word / PDF

Vzor oznámení o užívání stavby

Word / PDF

Vzor žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

Word / PDF

Vzor žádosti o odstranění stavby

 Word / PDF

Vzor žádosti oznámení změny v užívání stavby

Word / PDF

Vzor veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

Word / PDF

Vzory - ostatní

Vzor veřejnoprávní smlouvy o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a o provedení stavby

Word / PDF

Metodika

Postupy při povolování staveb

PDF

Informace pro veřejnost

Telefónica O2 - aktuální informace o žádostech o vyjádření

PDF
Fotovoltaika - metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení PDF
 

Oprávnění autorizovaných techniků

 PDF

Akce ve Vimperku