Územně analytické podklady ORP Vimperk
4. úplná aktualizace (2016)

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP") dle zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon") obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity území, záměry na provedení změn v území, zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Pořizovatel ÚAP obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Vimperk, kterým je MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, na základě § 28 odst. 1 stavebního zákona pořídil 4. úplnou aktualizaci (2016) ÚAP ORP Vimperk (zpracováno v prosinci 2016).

Dle § 166 odst. 2 stavebního zákona zveřejňuje tuto aktualizaci vč. informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 

Textová část: 

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území [PDF 3 MB]

Rozbor udržitelného rozvoje území [PDF 3 MB]

Projednání ÚAP s obcemi [PDF 1 MB]

Informace o technické infrastruktuře [PDF 0,3 MB]

 

Grafická část: 

Výkres V.1: Hodnoty území M: 1:50 000  [JPG 7 MB]

Výkres V.2: Limity využití území M: 1:50 000 [JPG 8 MB]

Výkres V.3: Záměry na provedení změn v území M: 1:50 000 [JPG 4 MB]

Výkres V.4: Problémový výkres M: 1:50 000 [JPG 5 MB]

 

Starší územně analytické podklady ORP Vimperk:

2014 - 3. úplná aktualizace [ZIP 41 MB]

2012 - 2. úplná aktualizace [ZIP 53 MB]

2010 - 1. úplná aktualizace [ZIP 130 MB]

2008 [ZIP 80 MB]