Územní plánování

Přehled územně plánovací dokumentace a podkladů zde.


Základním právním předpisem pro činnost odboru výstavby a územního plánování je:

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - nabyl účinnost 1. ledna 2007.

Do současnosti byl stavební zákon novelizován zákony č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 257/2013 Sb. a č. 39/2015 Sb.


MěÚ Vimperk je obecní úřad obce s rozšířenou působností ( ORP ), který v přenesené působnosti jako úřad územního plánování pořizuje:

  • územní a regulační plány (i na žádost obce ve svém správním obvodu),
  • územně plánovací podklady tj:
    1. územně analytické podklady (ÚAP) - §§ 26 - 29 stavebního zákona - podklady zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území a rozbor udržitelného rozvoje území, který určí problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích.
    2. územní studie - § 30 stavebního zákona - navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů (i na žádost obce ve svém správním obvodu),
  • vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Předpoklady pro udržitelný rozvoj území - soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Tři pilíře udržitelného rozvoje: enviromentální (ochrana a rozvoj životních, kulturních a civilizačních hodnot), ekonomický (ochrana a rozvoj hospodářského potenciálu), demografický (ochrana a rozvoj společenského potenciálu). Nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie) a územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán).

Zásady územního rozvoje (ZÚR) - §§ 36 - 42 stavebního zákona - v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje a koordinují územně plánovací činnost obcí. Součástí je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje vydává zastupitelstvo kraje jako opatření obecné povahy podle správního řádu.

Územní plán (ÚP) - §§ 43 - 57 stavebního zákona - stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot a plošného a prostorového uspořádání, dále uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby nebo opatření a územní rezervy. Územní plán je vydáván zastupitelstvem obce formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Regulační plán (RP) - §§ 61 - 65 stavebního zákona- stanoví v řešené ploše podrobné podmínky pro využití pozemků, umístění a prostorové uspořádání staveb a veřejné infrastruktury, dále vymezí plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby nebo opatření. Regulační plán se pořizuje z podnětu nebo na žádost a je vydávám formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce.

Vymezení zastavěného území - §§ 59, 60 stavebního zákona - nemá-li obec vymezeno zastavěné území územním plánem, může požádat úřad územního plánování o vymezení zastavěného území. To vychází z intravilánu vymezeného v katastrální mapě k 1.9.1966. Vymezení zastavěného území je vydáváno opatřením obecné povahy podle správního řádu.